Staat schadeplichtig voor niet opgebouwde vakantiedagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

In februari van dit jaar heeft de kantonrechter ’s-Gravenhage in meerdere uitspraken geoordeeld dat de Staat schadeplichtig is voor het niet tijdig wijzigen van de Nederlandse wetgeving inzake de opbouw van vakantierechten gedurende langdurige arbeidsongeschiktheid. Inmiddels volgen er steeds meer gelijkwaardige uitspraken.

Naar aanleiding van het arrest Schultz-Hoff van Het Europese Hof van Justitie in 2009 is per 1 januari van dit jaar de Nederlandse wetgeving inzake de opbouw van vakantiedagen gewijzigd. Zo had een werknemer op basis van de tot 1 januari 2012 geldende wetgeving slechts recht op vakantieopbouw over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid. Deze beperking was opgenomen in art. 7:635 lid 4 BW. In het arrest is uitgemaakt dat werknemers, ongeacht hun gezondheidstoestand, recht hebben op tenminste vier weken vakantie per jaar. De Nederlandse wetgeving was hiermee in strijd en is dus inmiddels gewijzigd. Thans heeft een arbeidsongeschikte werknemer over de gehele periode van arbeidsongeschiktheid recht op het opbouwen van de vakantiedagen.

Echter al eerder, in 2001, had het Europese Hof in het arrest Bectu uitgemaakt dat iedere werknemer aanspraak heeft op opbouw van vier weken vakantie per jaar, zij het dat dit arrest niet specifiek over de beperking van opbouw bij zieke werknemers ging. Toch kon op basis hiervan al uitgelegd worden volgens de kantonrechter dat het recht op vier weken vakantie per jaar ongeacht de gezondheidstoestand van de werknemer is. Dat de Staat niet na dit arrest over is gegaan tot aanpassing van artikel 7:635 lid 4 BW, is volgens de kantonrechter onrechtmatig jegens de betreffende werknemers.

Het gaat dan bij een volledige werkweek en een ziekteperiode van twee jaar als snel om 30 extra vakantiedagen. Overigens kunnen deze werknemers voor deze schade ook niet hun werkgever aanspreken, nu deze zich aan de wet gehouden hebben. De kantonrechter oordeelt dan ook dat de Staat een vergoeding dient te betalen ter hoogte van de vakantiedagen die eisers als gevolg van de foutieve wetgeving niet hebben opgebouwd.

Aangezien dit slechts uitspraken zijn van de kantonrechter, is het uiteraard nog maar de vraag of ook in hoger beroep deze uitspraken in stand blijven. In ieder geval is duidelijk dat er nog veel schadeclaims zullen volgen. FNV Bondgenoten heeft inmiddels al een meldpunt geopend voor werknemers die tussen juli 2007 en eind vorig jaar ziek zijn geweest en onvoldoende vakantiedagen hebben opgebouwd.