Actualiteiten


Relatiebeding in overeenkomst met uitzendbureau rechtsgeldig?
2021-03-12 In veel overeenkomsten, zowel arbeidsovereenkomsten als overeenkomsten van opdracht, met een uitzendbureau staat een relatiebeding met boetebepaling opgenomen. De vraag die hierover vaak gesteld wordt, is of dit rechtsgeldig is. Op grond van een dwingendrechtelijke bepaling in de wet (artikel 9a lid 1 Waadi) legt degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt geen belemmeringen in de... Lees meer


Geen sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst door aanpassing arbeidsomvang oproepkracht
2020-11-23 Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Inmiddels hebben al meerdere rechters zich mogen buigen over deze wetgeving, onder andere ten aanzien van de nieuwe regels voor oproepovereenkomsten. Een van de nieuwe regels is dat vanaf 1 januari 2020 iedereen die een oproepovereenkomst heeft, (waaronder ook min-max overeenkomsten... Lees meer


Kun je werknemers ontslaan indien je loonkostensubsidie op basis van de NOW ontvangt?
2020-04-14 De coronacrisis treft helaas veel werkgevers. De aanvragen voor werktijdverkorting waren zo massaal dat deze regeling is stopgezet. Daarvoor in de plaats is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, afgekort NOW, gekomen. Dit betreft een loonkosten- subsidieregeling. Nu rijst bij veel werkgevers de vraag of zij werknemers gedurende of na de loonkostensubsidie... Lees meer


Wijzigingen per 1 januari 2020 in het arbeidsrecht
2019-11-26 De inkt van de WWZ is nog maar net droog en nu treedt per 1 januari a.s. alweer een nieuwe wet, de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), in werking. In vogelvlucht zullen hiervan een paar aspecten belicht worden die in de praktijk een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Transitievergoeding Allereerst hebben werknemers straks vanaf de... Lees meer


Werknemer heeft, ook na 2 jaar ziekte, recht op loon tijdens het opnemen van vakantie
2018-04-16 De kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs geoordeeld dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van zijn loon over de door hem opgenomen vakantie-uren, waarbij de werknemer die vakantie-uren heeft opgenomen in een periode waarin de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte op grond van artikel 7:629 BW reeds was geëindigd. Eerder heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geoordeeld... Lees meer


Ontslag op staande voet en toch transitievergoeding? Het kan!
2018-04-06 Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij einde dienstverband indien, kort gezegd, de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar heeft geduurd en de werkgever het initiatief heeft genomen tot het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van... Lees meer


Bedrijfseconomisch ontslag mogelijk terwijl de onderneming geen verlies draait?
2018-02-23 Een veel voorkomende vraag die ik in mijn praktijk krijg van ondernemers. Ze weten vaak dat je op grond van bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning kan aanvragen bij het UWV, maar denken dat er geen sprake is van een bedrijfseconomische reden omdat ze (nog) geen verlies draaien. Deze redenering is echter onjuist. Bedrijfseconomische redenen bestaan uit... Lees meer


Is het schriftelijkheidsvereiste van de aanzegging wel een vereiste?
2018-01-31 Bij de invoering van de WWZ is ook de aanzegging in de wet opgenomen. In artikel 7:668 lid 1 BW staat het volgende: De werkgever informeert de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt: a. over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; b. bij voortzetting, over... Lees meer


Uitsluiting opvolgend werkgeverschap bij indiensttreding toegestaan, waardoor werknemer een lagere transitievergoeding ontvangt
2017-09-07 Kantonrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 21 augustus jl. een opmerkelijke uitspraak gedaan... Lees meer


Het enkel ontkennen ontvangst van de aanzegging ex artikel 7:668 BW per e-mail, is niet voldoende
2017-08-16 De kantonrechter Rotterdam heeft op 21 juli jl. een uitspraak gedaan over de bewijslast inzake het ontvangen van een e-mailbericht met daarin de aanzegging... Lees meer


Beëindiging arbeidsovereenkomst met zieke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen
2017-02-13 Beëindiging arbeidsovereenkomst met zieke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen is zelfs niet mogelijk als werkgever hierdoor mogelijk failliet gaat... Lees meer


Werkgever mag (loon)kosten met werknemer verrekenen wegens veelvuldig gebruik van WhatsApp
2016-11-04 De kantonrechter Tilburg heeft op 19 oktober 2016 een interessante uitspraak gedaan over schade die door werkgever is geleden wegens het door werknemer veelvuldig gebruiken van de bedrijfstelefoon tijdens werkuren voor privédoeleinden. In de periode vanaf januari 2008 tot augustus 2015 is werknemer in dienst geweest bij werkgever. Op de arbeidsovereenkomst waren de bedrijfsregels van... Lees meer


Aansprakelijkheid registerarbeidsdeskundige voor schade werkgever wegens loonsanctie UWV
2016-08-08 Werkgevers schakelen steeds vaker externe deskundigen in voor de begeleiding van de re-integratie van zieke werknemers. Dit omdat ze vaak niet de kennis en expertise hiervoor in huis hebben en de sancties bij het tekortschieten in de re-integratie van een zieke werknemer hoog kunnen zijn; zo kan een werkgever na twee jaar ziekte van een... Lees meer


Wanneer gaat de bedenktermijn van artikel 7:670b BW lopen?
2016-06-30 Op 1 juli 2015 is artikel 7:670b lid 2 BW ingevoerd waarin staat dat de werknemer het recht heeft om, indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan werkgever... Lees meer


Opzegging arbeidsovereenkomst met pensioenbeding na pensioengerechtigde leeftijd ex art. 7:669 lid 4 BW
2016-04-18 Op 1 juli 2015 is artikel 7:669 lid 4 BW ingevoerd waardoor een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer kan opzeggen in verband met of na de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder dat daarvoor toestemming van het UWV nodig is of de kantonrechter verzocht dient te worden om de arbeidsovereenkomst... Lees meer


Zieke werknemer is niet gebonden aan beëindigingsovereenkomst
2016-01-26 Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat de werkgever een werknemer behoorlijk moet informeren over de mogelijke gevolgen van het instemmen met een beëindigingsovereenkomst voor het recht op een eventuele ziektewetuitkering of werkloosheidsuitkering. In een zaak welke aan de kantonrechter Zwolle is voorgelegd, heeft de werkgever (TSN) in het kader van een reorganisatie een zieke... Lees meer


Ontbinding arbeidsovereenkomst vermiste werknemer
2016-01-18 De kantonrechter Utrecht heeft de arbeidsovereenkomst van een vermiste werknemer op basis van de h-grond (andere omstandigheden) ontbonden. De werkgever had pogingen ondernomen om met de werknemer in contact te komen, wat niet gelukt is. Daarnaast werd het loon al gedurende een geruime tijd niet meer doorbetaald aangezien de werknemer geen werk meer verrichtte. Van... Lees meer


Het niet halen van de taaltoets Nederlands leidt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege
2016-01-05 Het is mogelijk om in een arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen; echter deze dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag een ontbindende voorwaarde bijvoorbeeld niet in strijd zijn met het gesloten stelsel van het ontslagrecht en moet het vervullen van de ontbindende voorwaarde objectief bepaalbaar zijn. In een zaak welke... Lees meer


Werkgever hoeft werknemer niet te wijzen op transitievergoeding bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden
2015-12-28 Partijen hebben de arbeidsovereenkomst beëindigd met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst. Bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, is de werkgever op grond van de wet geen transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Het staat partijen uiteraard wel vrij om hierover te onderhandelen. In een zaak bij de kantonrechter Utrecht is de werknemer van mening... Lees meer


Onterechte loonsanctie UWV
2015-12-18 Het betrof in deze zaak een procedure van de werkgever tegen het UWV. De werkgever had een deskundigenoordeel van het UWV ontvangen waaruit bleek dat de werkgever tot dan toe voldoende re-integratie inspanningen had verricht. Bij de aanvraag van het deskundigenoordeel was expliciet aangegeven dat het tweede spoortraject reeds was gestart. Voorts heeft het UWV na... Lees meer


Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst Wet Werk en Zekerheid
2015-08-21 De eerste uitspraken van ingediende ontbindingsverzoeken in het kader van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid), zijn inmiddels een feit. Hieruit blijkt dat er, zoals verwacht, tegen een aantal restricties van de WWZ wordt aangelopen. De problemen doen zich voornamelijk voor bij situaties waarin partijen het met elkaar eens zijn, maar wel wordt afgeweken van... Lees meer


Termijnen in de WWZ
2015-08-01 Sinds 1 juli jl. is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden als onderdeel van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Hierdoor is het thans, meer dan voorheen, voor zowel de werkgever als de werknemer opletten geblazen. De termijnen zijn namelijk veelal korter dan in het oude ontslagrecht. Bovendien zijn niet alleen de termijnen korter, maar... Lees meer


Advocatenkantoor BOJA is nu tevens gevestigd in Winschoten!
2015-05-04 Sinds 1 mei 2015 is Advocatenkantoor BOJA, naast Groningen, tevens gevestigd in Winschoten. Advocatenkantoor BOJA is een kantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht en contractenrecht. Door een no-nonsense cultuur en snel op te treden, zijn de doorlooptijden van de zaken vaak zeer kort. Dit bespaart cliënten niet alleen tijd, maar zorgt ook voor lagere kosten... Lees meer


Seizoensarbeider heeft recht op een arbeidsovereenkomst voor het nieuwe seizoen
2015-04-30 Goed werkgeverschap leidt er volgens de kantonrechter Den Haag toe dat aan een seizoensarbeider, die al tien jaar lang van mei t/m november werkzaamheden verricht, ook voor het nieuwe seizoen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient te worden aangeboden. In onderhavig geval betrof het een werknemer in de agrarische sector die vanaf 2004 elk jaar... Lees meer


Het niet verlenen van toestemming aan bedrijfsarts voor nader mondeling overleg met behandelend arts vormt reden voor loonstop
2015-02-26 Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in haar uitspraak van 17 februari jl. dat onder omstandigheden het niet verlenen van toestemming door de werknemer aan de bedrijfsarts voor het voeren van nader overleg met de behandelend arts, waardoor geen goed oordeel over de werkhervatting van werknemer kan worden gegeven, tot een rechtsgeldige loonstop leidt. Bij arbeidsongeschiktheid van... Lees meer


Uitspraak Hof Den Bosch van 30 juli 2013 vindt geen navolging in de rechtspraak
2014-12-16 Kan het ontstaan van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd na drie contracten nu wel of niet worden omzeild door tegelijkertijd een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met een datum voor beëindiging van het arbeidscontract? Het Hof Den Bosch was in haar uitspraak van 30 juli 2013 van mening dat een aanvullende vaststellingsovereenkomst aangaande een beëindiging van... Lees meer


Het weigeren van passende arbeid door zieke werknemer leidt tot algehele loonstop en niet enkel voor de uren waarop werknemer had kunnen en mogen werken.
2014-09-17 De Hoge Raad heeft op 6 juni jl., na een lange periode waarin in de literatuur en rechtspraak onduidelijkheid bestond over het schenden van artikel 7:629 lid 3 BW door een zieke werknemer, met name of dat leidt tot een algehele loonstop dan wel enkel over de uren waarop de werknemer had kunnen en mogen... Lees meer


Grote veranderingen in het arbeidsrecht door invoering Wet werk en zekerheid
2014-07-29 Op 1 januari 2015 treden een aantal nieuwe bepalingen inzake flexibele arbeid in werking. Per 1 juli 2015 volgen de nieuwe bepalingen inzake de ketenbepaling en het ontslagrecht. Hieronder een beknopt overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen. Nieuwe flexbepalingen die intreden per 1 januari 2015: – proeftijdbeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag enkel indien... Lees meer


Het wijzigen (verlengen) van de duur van een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
2014-04-11 De voorzieningenrechter Noord-Nederland heeft op 21 februari 2014 voorlopig geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door het in overeenstemming wijzigen van de duur van een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Artikel 7:668a BW is bedoeld als ontslagbescherming voor de werknemer: na drie opvolgende voor bepaalde... Lees meer


Werkgeversaansprakelijkheid ten aanzien van vrijwilligers
2013-08-30 Voor werkgevers is in artikel 7:658 BW een zorgplicht opgenomen ten aanzien van werknemers. Bij schending van deze zorgplicht kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor door een werknemer geleden schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit kan echter ook gelden voor personen die niet een arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben. In artikel 7:658... Lees meer


Is het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden toelaatbaar?
2012-12-28 De laatste tijd wensen veel werkgevers, mede gezien de economische crisis, de arbeidsvoorwaarden met hun werknemers te wijzigen. Uit de praktijk blijkt dat zowel de werkgevers als de werknemers zich afvragen wat wel of niet toelaatbaar is ten aanzien hiervan. Indien een werkgever arbeidsvoorwaarden dient te wijzigen, zal deze werkgever in overleg hierover dienen te... Lees meer


Staat schadeplichtig voor niet opgebouwde vakantiedagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
2012-08-02 In februari van dit jaar heeft de kantonrechter ’s-Gravenhage in meerdere uitspraken geoordeeld dat de Staat schadeplichtig is voor het niet tijdig wijzigen van de Nederlandse wetgeving inzake de opbouw van vakantierechten gedurende langdurige arbeidsongeschiktheid. Inmiddels volgen er steeds meer gelijkwaardige uitspraken. Naar aanleiding van het arrest Schultz-Hoff van Het Europese Hof van Justitie in... Lees meer


Geen reiskosten, maar wel een reiskostenvergoeding!
2012-07-20 Dit oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 3 juli jl. Hoe heeft het Hof tot deze uitspraak kunnen komen en hoe kunnen werkgevers dit voorkomen? De feiten Werknemer is van 5 oktober 2009 tot en met 31 augustus 2010 als cv-monteur in dienst bij het bedrijf van de werkgever. Op de arbeidsovereenkomst is een reiskostenvergoedingsregeling van... Lees meer


Zorgplicht werkgevers verruimd!
2012-04-25 Ondanks dat men er altijd vanuit ging dat een zelfstandig ondernemer niets van doen had met het arbeidsrecht, aangezien hij of zij op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk zijn of haar werkzaamheden verrichtte, heeft de Hoge Raad nu beslist dat dit wel degelijk het geval is. Deze groep dient namelijk... Lees meer


Twitter leidt niet tot overtreding relatiebeding, LinkedIn wel!
2012-03-27 De risico’s van het onderhouden van relaties via social media ten aanzien van het overtreden van het relatiebeding. Doordat werknemers steeds vaker een persoonlijke relatie krijgen met de cliënten, wordt het overeenkomen van een relatiebeding steeds belangrijker. Een dergelijk beding beschermt de werkgever doordat een werknemer gedurende een bepaalde periode na het einde van de... Lees meer


Ontslag van werknemers met overgewicht
2012-03-14 Het aantal mensen met obesitas is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Steeds meer werknemers kampen met overgewicht wat tot problemen kan leiden bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarnaast leidt extreem overgewicht veelal tot hoge uitval van de werknemer wegens ziekte. Dit houdt extra kosten in voor de werkgevers. Ondanks het gesloten stelsel van het... Lees meer


Ontbindende voorwaarden in arbeidsovereenkomsten
2012-02-01 De gevolgen van het stopzetten van subsidie op subsidiebanen voor werkgevers Ondanks het gesloten stelsel van het arbeidsrechtelijk ontslag, kan ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door het intreden van een ontbindende voorwaarde rechtsgeldig zijn. Hier gaan rechters niet lichtzinnig mee om en dit dient eerder uitzondering dan regel te zijn. Een dergelijke ontbindende voorwaarde... Lees meer


Nieuwe vakantiedagenwetgeving per 1 januari 2012
2011-12-24 Een grotere financiële en administratieve last voor werkgevers! Per 1 januari 2012 is het zover, dan gaat de nieuwe vakantiedagenwetgeving in. Deze nieuwe nationale wetgeving is noodzakelijk op basis van Europese richtlijnen. Deze nieuwe wetgeving is op een aantal punten onduidelijk en bovendien niet gunstig voor werkgevers. Werkgevers krijgen er namelijk wederom een grote financiële... Lees meer