Werkgever mag (loon)kosten met werknemer verrekenen wegens veelvuldig gebruik van WhatsApp

De kantonrechter Tilburg heeft op 19 oktober 2016 een interessante uitspraak gedaan over schade die door werkgever is geleden wegens het door werknemer veelvuldig gebruiken van de bedrijfstelefoon tijdens werkuren voor privédoeleinden.

In de periode vanaf januari 2008 tot augustus 2015 is werknemer in dienst geweest bij werkgever. Op de arbeidsovereenkomst waren de bedrijfsregels van werkgever van toepassing. Hierin staat o.a.: Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen.”

Bij beëindiging van het dienstverband had werknemer nog 214,2 niet genoten verlofuren. Werknemer vordert uitbetaling van deze verlofuren. Werkgever betwist dat zij dit aan werknemer verschuldigd is, zij beroept zich namelijk op verrekening van de schade die zij door toedoen van werknemer heeft geleden. Die schade bestaat onder meer uit onverschuldigd betaald loon, omdat werknemer in werktijd met de aan hem ter beschikking gestelde mobiele telefoon een grote hoeveelheid aan whatsappberichten heeft uitgewisseld (1255 whatsappberichten).

De kantonrechter is van oordeel dat het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat werkgever daarvan kennis heeft genomen of daarmee heeft ingestemd, voor rekening van werknemer komt. Bovendien heeft werknemer door zijn handelen de bepaling uit de bedrijfsregels overtreden en is hij daarmee tekortgeschoten in de nakoming van deze verbintenis uit de arbeidsovereenkomst.

Uitgaande van 1255 berichten en een gemiddelde tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, vermenigvuldigd met het uurloon inclusief vakantietoeslag, acht de kantonrechter de niet-gewerkte tijd, c.q. de schade die werkgever heeft geleden, op afgerond €1.500,–. Dit bedrag mag in mindering gebracht worden op het bedrag dat werknemer vordert voor de niet genoten verlofuren.